Fiscale maatregelen coronacrisis voor ondernemers en organisaties

Nieuws. Op de hoogte.

Fiscale maatregelen coronacrisis voor ondernemers en organisaties

De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor ondernemers en organisaties. Daarom is een aantal maatregelen aangekondigd om de negatieve economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Uitstel van betaling

Door de uitbraak van het coronavirus kan het gebeuren dat ondernemers en organisaties tijdelijk en buiten hun invloed in liquiditeitsproblemen komen. Daarom is het mogelijk om een verzoek om bijzonder uitstel van betaling te doen voor de verschuldigde inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonbelasting. Hierdoor kan uitstel van betaling verkregen worden voor een langere periode dan gebruikelijk of zonder dat voor het volledige bedrag zekerheid moet worden verleend.

Om in aanmerking te komen voor dit bijzonder uitstel moet de ondernemer of organisatie schriftelijk motiveren dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zal de invordering van de belastingschulden worden stilgezet. De inhoudelijke beoordeling van het verzoek om uitstel vindt later plaats. De normale voorwaarden voor het verkrijgen van het bijzonder uitstel blijven van kracht. Dit houdt in dat de ondernemer of organisatie aan de hand van een door een derde deskundige opgestelde verklaring aannemelijk moet maken dat:

  • het gaat om werkelijk bestaande betalingsproblemen;
  • die betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn;
  • de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip zullen worden opgelost; en
  • sprake is van een levensvatbare onderneming.

De ontvanger kan bij het verlenen van dit uitstel nadere voorwaarden stellen, zoals het stellen van (beperkte) zekerheid.

Geen verzuimboeten voor het niet (tijdig) betalen

De Belastingdienst zal de komende tijd ook geen verzuimboeten opleggen voor het niet (tijdig) betalen van belasting. Opgelegde boeten kunnen worden verminderd.

Herziening voorlopige aanslag

Ondernemers en organisaties die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van een reeds opgelegde voorlopige aanslag.

Wilt u meer weten over deze maatregelen? Neem dan contact op met uw belastingadviseur.

Inloggen

Je persoonlijke omgeving.

Zoeken

Door de hele website.